What is wasteland?When thinking about the word ‘wasteland’, it always revolves around uninhabited land that is quite bleak and the intertwined of urban/industrial and wilderness. It could also be interpreted as a space given up by humans that even nature may not be able to heal back the whole land or what’s left behind.

 

Amongst the many interests that we have, the connecting point is beverage and food and the curiosity to explore how we can make the way we enjoy beverage and food or the way we live that is less impactful to the environment. Working with thoughts and people that lead to more tenable ways that could spark interests both in conversation and taking actions from others. 

 

The word ‘waste’ is perceived differently but mostly negatively. We all produce waste but we can always work to produce less and manage not only limit to its designated purpose but to create other possible purposes, values, and solutions. 

 

For edible things, we salvage what the kitchen may finish using but there’s still the possibility of flavors, aroma, and textures. Work into research and experimenting for what it should be worth the resources that were put into growing, harvesting, or making. Which sometimes results in back and forth collaborating with the kitchen, exchanging knowledge with one another. After awards, we analyse whether to compost them or if there’s any way to turn into other usages that’s not for human consumption.

 

Nonetheless, we did not create everything from waste but still incorporate it with other matters. That comes to the part where we were very fortunate to work with Bo.lan and Err that are very conscious about where their ingredients come from. Through their networks of agriculture and artisanal food producers community. We always keep our minds open for ingredients from all around the world, too. A short note on non-edible materials and objects, we constantly think and apply the same values as we do with edibles!

 

We want to be a ‘community sipping space’ where anyone whether they work in the field of beverage and food or not can come to learn and share. It could be anyone that wants to learn more about actions that are mindful of the environment and practical in their daily lives. As we continue to educate ourselves about what’s going on with the food system and nature and how others across the world are doing with it as well. Also to change people’s perception of what is waste and how not to turn this planet into a wasteland, because we simply cannot abandon this earth.


___________________________________________________

เวลาที่นึกถึงความหมายของคำว่า ‘wasteland’ (เวสต์แลนด์) นั้น ภาพที่วนเวียนในหัวก็มักจะเป็นที่ดินรกร้างอันไร้สีสันหรือมีการผนวกรวมของความเป็นเมือง/อุตสาหกรรมกับความเป็นป่าชัฏ แต่ก็อาจจะหมายถึงพื้นที่ที่มนุษย์ทอดทิ้งโดยแม้แต่ธรรมชาติก็อาจจะไม่สามารถฟื้นฟูทุกร่องรอยหรือดินแดนที่ถูกละเลยไว้ให้

ในทีมของเรา แต่ละคนก็มีความสนใจที่แตกต่างกันไป ซึ่งความสนใจที่มาคายเกี่ยวกันคือ เครื่องดื่มและอาหาร กับความใคร่รู้ว่าจะสามารถทำให้การเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มและอาหารแล้วสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง นั่นหมายถึงการพัฒนาความคิดและการร่วมงานกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่แนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น และจุดประกายความสนใจและการลงมือทำจากผู้อื่นได้

 

คำว่า ‘waste’ (เวสต์) ก็ถูกมองแตกต่างกันแต่ก็มักจะถูกมองไปในแง่ลบว่าเป็น ของเสีย ของไร้ค่า ซึ่งในชีวิตจริง ทุกคนล้วนสร้าง waste กันทั้งนั้น แต่เราก็สามารถพยายามสร้างให้มันน้อยลง และลองมองว่าจริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของสิ่งใด ๆ อาจจะมีมากกว่านั้น ซึ่งเราสามารถสร้างคุณค่า วัตถุประสงค์ หรือวิธีการจัดการอื่น ๆ 

 

เราเลือกสรรของที่ในครัวอาจจะใช้เสร็จแล้วในการประกอบอาหารแต่มองเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะสร้างรสชาติ กลิ่น หรือสัมผัสได้ ผ่านการค้นคว้า ทดลอง เพื่อที่จะให้คุ้มค่ากับการที่วัตถุดิบนั้น ๆ ทั้งทรัพยากรที่ใช้ การปลูกจนเก็บเกี่ยว หรือการผลิต กลายเป็นการใช้วัตถุดิบและการทำงานร่วมกับในครัวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งหลังจากนั้น เราก็จะประมวลว่าจะย่อยสลายให้เป็นปุ๋ย หรืออาจจะมีทางอื่นในการทำเป็นของที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบริโภค

 

ถึงกระนั้น เราไม่ได้ทำเครื่องดื่มและอาหารทุกอย่างจากของที่เก็บเกี่ยวมาจากในครัว แตก็ยังคงการผนวกรวมกับสิ่งอื่น ๆ เรานั้นโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับ โบ.ลาน และ เออ ที่ใส่ใจกับที่มาของวัตถุดิบอย่างมาก ผ่านทางเครือข่ายเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารทำมือ แต่เราก็เปิดหัวและเปิดใจกับวัตถุดิบอื่น ๆ จากทุกมุมโลกเช่นกัน เพิ่มเติมเรื่องของหรือวัตถุที่กินไม่ได้ เราก็ให้คุณค่าและใช้กระบวนการคิดไม่ต่างกับการที่เราทำกับวัตถุดิบหรือของที่กินได้

 

เราอยากเป็น ‘พื้นที่ดื่มร่วม’ ที่ไม่ว่าจะอยู่ในวงเครื่องดื่มและอาหาร หรือสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะว่าเราไม่หยุดเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอาหารและธรรมชาติ หรือว่าคนอื่นในมุมต่าง ๆ ของโลกทำอะไรกันอยู่บ้าง เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองว่าอะไรคือ waste และเราจะทำอย่างไรกันได้บ้างที่จะไม่ทำให้ที่ที่เราอยู่เป็น wasteland เพราะว่าเราคงไม่สามารถทิ้งโลกใบนี้ให้กลายเป็น wasteland ได้


Comments

 1. Your posts are my cup of tea. I'm interested in your articles. I always read them everyday and wait for incoming ones. It's because your posts are interesting.
  ABCYA Games for girls!
  Impostor Farm the best games online for free !
  Pumpkin Carving -Halloween games 4 kids
  Halloween Holiday wITH ABCYA

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts